Postup, ktorý volíme pri zákazkových stavbách cestných bicyklov je nasledovný:

1. Vystavenie cenovej ponuky
2. Potvrdenie cenovej ponuky
3. Vystavenie zálohovej faktúry – ta sa vystavuje spravidla v hodnote 50% z celkovej fakturovanej ceny
4. Po obdržaní zálohy na náš firemný účet – objednávame komponenty potrebné k zákazkovej stavbe, celková doba zákazky veľmi záleží na dostupnosti komponentov na slovenskom/nemeckom/českom sklade. Samotné osádzanie naskladnených komponentov je vecou pár hodin
5. Komponenty naskladníme a osádzame
6. Odovzdávame finálny bicykel užívateľovi – bicykle zvykneme odovzdávať osobne u nás v Moravskom Lieskovom, ale dá sa dohodnúť aj inak
7. Zákazník uhrádza zvyšných 50% do 3 dní odo dňa odovzdania
8. Po obdržaní zvyšných 50% na firemný účet zasielame zákazníkovi vyplnený záručný list s fakturáciou ako kompletným dokladom o kúpe.

Zvyčajne doba trvania prác na zákazkovej stavbe nepresahuje 14 dní.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok spoločnosti Sport-Import s. r. o. sa riadi príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona č. 250/2007 Z . z. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tieto vymedzujú práva a
povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Sport-Import s. r. o. so
sídlom 654, Moravské Lieskové, 916 42, IČO: 46 812 831 ako aj práva a
povinnosti kupujúceho.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého sú uplatňované práva
kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe. Reklamačný
poriadok sa vzťahuje aj na opravy a servisné úpravy v záručnej dobe.
Pri prevzatí tovaru (nového, po oprave alebo servisných úpravách) od
pracovníkov predávajúceho alebo predávajúceho samotného, či od
pracovníkov tretej strany (externý prepravca) je kupujúci povinný si vždy
prehliadnuť tovar okamžite pri jeho prevzatí. Súčasťou takejto kontroly je aj
kontrola kompletnosti výrobku. Reklamácia fyzicky poškodeného tovaru
dodatočne nemusí byť predávajúcim uznaná!

Záručná doba
Kupujúci je oprávnený uplatniť si reklamáciu v prípade, že sa na výrobku
vyskytnú vady v záručnej dobe.
Dĺžka záručnej doby je podľa ustanovení Občianskeho zákonníka stanovená
na 24 mesiacov.
Záručná doba sa zo zákonníka predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v
záručnej oprave.
V prípade výmeny chybného tovaru za nový tovar získava kupujúci záruku
novú v dĺžke 24 mesiacov alebo do doby trvania záruky pôvodného tovaru,
ak je táto dlhšia.

Postup vybavenia reklamácie
Reklamáciu možno uplatniť v sídle spoločnosti predávajúceho alebo
prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
Dôležitou podmienkou pre uplatnenie reklamácie v záručnej dobe je
preukázanie pôvodu tovaru dokladom o nákupe, prípadne záručným listom
(alebo vierohodným dôkazom túto skutočnosť dokázať).
Reklamácia vrátane odstránenia chýb musí byť vybavená bez zbytočného
odkladu a to do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci
s kupujúcim nedohodnú na dlhšej dobe, prípadne sa táto doba predĺži o
niekoľko dní, nutných pre počiatočné posúdenie chyby predávajúcim.
Po uplynutí zákonnej doby sú kupujúcemu uznané rovnaké práva, ako by sa
jednalo o neodstrániteľnú závadu.
V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru v záručnej dobe, má
kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo na navrátenie výrobku do
pôvodného stavu.
Neoprávnená reklamácia
Pokiaľ by bola reklamácia tovaru neoprávnená, výrobca naúčtuje kupujúcemu
náklady na zistenie a opravu chyby. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť
v stanovenom termíne, najneskôr však do štrnástich dní od ukončenia
reklamačného jednania. Jedná sa predovšetkým o prípady, kedy chyba
vznikla napríklad nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou
užívateľa, alebo bol tovar používaný v rozpore z účelom, pre ktorý bol určený.
Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov),
spôsobené používaním.
Záručná doba pre všetky osoby, ktoré používajú tovar za účelom podnikania
v režime Obchodného zákonníka nie je stanovená Občianskym zákonníkom.
Záruka sa v takomto prípade stanovuje na základe dohody s kupujúcim –
podnikateľom!

Rozsah záruky a jej obmedzenia
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
nedodržaním podmienok pre odbornú montáž s inštaláciou, alebo ak by bola
vykonaná firmou, ktorá pre túto činnosť nie je oprávnená,
používaním tovaru v podmienkach a za podmienok, ktoré nezodpovedajú
parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru,
falšovaním záručného listu a dokladu o kúpe.
škody spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými podmienkami,
mechanickým poškodením a elektrostatickým nábojom.
chyby spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním návodu k obsluhe a
nedostatočnou údržbou.